རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གོ་དོན་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པ་”ཞེས་པའི་ནག་ཉེས་ཕོག་མཁན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ལྟ་ཐུབ་པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་བཙོན་པའི་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མིག་གི་ནང་ནས་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་འདུག  

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན་བཙོན་པའི་ཐོ་གཞུང་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་དེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་མངའ་ཁོངས་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་གཞན་དུ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་ཁྱབ་ཐོ་གཞུང་ནས་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་འདུག  བྱ་སྤྱོད་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་གསང་བའི་ཁྲིམས་བཤེར་དང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

Continue Reading

to top