ལས་འགུལ།

ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་ཐེར་འདོན་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག དབང་འཛིན་མི་སྣ་བཅས་ལ་གནོན་ཤུགས་འཕྲོད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས།

སྐབས་ཐོག་ལས་འགུལ།

ཉེ་དུས་ཀྱི་ལས་འགུལ།

to top