Tag: རྒྱལ་ཚོགས།

རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གྲོངས་འགྲོ་ཉེན་གྱིས་ད་ལྟ་ཁྲུན་ཏུའུ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས།
རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གྲོངས་འགྲོ་ཉེན་གྱིས་ད་ལྟ་ཁྲུན་ཏུའུ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས།

ལོ་སྔོན་མར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མནར་གཅོད་བཀག་སྡོམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་མནར་གཅོད་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་གཞུང་ལ་འདྲི་རྩད་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཚར་མ་ཐག་ཡིན། ཉེ་ཆར་འདི་གར་འབྱོར་བའི་བོད་ནང་བཙོན་འོག་མནར་གཅོད་མྱངས་མཁན་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་མུ་མཐུད་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཏོང་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད། མནར་གཅོད་མྱོངས་མཁན་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁོང་གཉིས་ནི། ༢༠༠༨ ལོའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་ཁྲོད་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པར་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་བདུན་རེའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད།

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མནར་གཅོད་བཀག་སྡོམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མནར་གཅོད་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་མེད་སྐོར་རྫུན་སྒྲོག་བྱས་ཡོད། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་སྐབས་ཀྱང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མནར་གཅོད་བཀག་སྡོམ་ཐད་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་མནར་གཅོད་བཀག་སྡོམ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་སྣང་མེད་ཐོག་མནར་གཅོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་མནར་གཅོད་བཏང་མེད་སྐོར་རྫུན་སྒྲོག་བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གི་རྫུན་སྒྲོག་དེ་དག་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་མེད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་ཚན་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་སྐོར་གྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ལག་སོན་བྱུང་པ་དེས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བོད་མིར་དྲག་གནོན་དམར་གསོད་དང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་ཐེར་འདོན་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད།

Continue Reading

to top