Tag: རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན།

བོད་རིགས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བྲག་ངོས་སུ་༸རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་བརྐོས་བརྒྱབ་པར།  ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དམག་མི་ཁག་ཅིག་ཆེད་གཏོང་གིས་རལ་བཤིག་ཏུ་བཏང་སྟེ། དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་འདུག

Continue Reading

to top