Tag: རྒན་རྒྱ།

shokjangརྩོམ་པ་པོ་ཞོགས་ལྗང་ལ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ “རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་སྐུལ་སློང” གི་ནག་ཉེས་བཙུགས་པ་དེ་ནི། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་ཆད་ཅིག་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་བོད་མི་རིགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་གསལ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྨ་ལྷོ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ཁྲིམས་ར་ཚོགས་ཏེ། བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་པ་པོ་ཞོགས་ལྗང་ལགས་ལ་ “རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་སྐུལ་སློང” གི་ཉེས་མིང་བཙུགས་ཐོག ལོ་ ༣ ཀྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་ལོ་ ༢ ལ་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་བཙན་འཕྲོག་གི་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་ཁྲ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་རྗེས། རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་གིས་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅད་དེ་དང་ལེན་བྱ་ཐབས་བྲེལ་ནས་མཐོ་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་གིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་འཁོད་པའི་བོད་ཡིག་ཤོག་ལྷེ་ ༡༢ ཅན་གྱི་ཞུ་གཏུག་ཡི་གེ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་ཉེ་ཆར་གཞི་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་གཏུག་ཡི་གེ་དེའི་ནང་རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་གིས་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེས་འཛུགས་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐེར་འདོན་གྱིས་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བརྗོད་བྱས་འདུག

Continue Reading

to top