Tag: འཇར་མན།

འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷ་རན་ཌི་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར།
འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷ་རན་ཌི་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར།

འདི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོས་ནས། འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་མའེ་ཀེལ་བྷ་རན(Michael Brand)ལགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་ཚུལ་མིན་གྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པའི་བྱ་སྤྱོ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྱ་སྤྱོད་དེས་བོད་གཙོས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནང་དང་། དེ་བཞིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་ཐབས་ཐད་རྒྱ་གཞུང་གིས་འདུན་པ་དང་ཧམ་སེམས་འཆང་བཞིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེར། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

Continue Reading

to top