Tag: ཙོང་ཁ།

ལོ་སྔོན་མར་རྒྱ་ནག་དབུས་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། ཉེན་རྟོག་སྡེ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་བོད་ནང་བྱུང་བཞིན་པའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་ཚོར་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་འོག་ཁྲིམས་གཅོད་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྫོང་རིམ་པ་བཅས་སུ་བསྒྲགས་གཏོང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ། བོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་སོ་སོའི་རྒྱ་གཞུང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོའི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་དང་དགའ་ཉེ་གྲོགས་པོ་དག་ལ་ཉེས་མིང་འདྲ་མིན་བཏགས་ཏེ་གང་འདོད་ལྟར་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་མགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་གྱི་ཐད་གཏོགས་ས་ཁུལ་ཙོང་ཁ་མཁར་(ཕིན་ཨན་)རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས། བོད་མི་གསུམ་ལ་རང་བསྲེགས་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

Continue Reading

to top