Tag: བོད་ནང་།

བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རྫོང་དུ་སླར་ཡང་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྟེ།  རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་སྐུ་གྲོངས་འདུག  ད་ལྟའི་ཆར་ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རྫོང་གཅིག་པུའི་ཁོངས་སུ་སྔ་ཕྱིར་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་ ༡༣ བྱུང་ཡོད།

Continue Reading

to top