Tag: བསྟན་འཛིན་བསྐལ་བཟང་།

ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་ཚོང་པ་གསུམ་དང་། སྙན་ངག་པ་གཅིག་བཅས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་ལྕི་མོ་བཅད་ཡོད་ཀྱང་། ས་ཁུལ་དེར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོ་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་ཐད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ ༨ ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཚོང་པ་བསོད་ནམས་དར་དབང་ལགས།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ ༨ ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཚོང་པ་བསོད་ནམས་དར་དབང་ལགས།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ནང་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཆུ་གཉིས་ཡུལ་ཚོའི་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོང་པ་བསོད་ནམས་དར་དབང་དང་ལྷ་རྣམ། ཚེ་རིང་ལྷ་འགྲུབ་བཅས་གསུམ་ལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོར་མི་དམངས་ཁྲོད་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་པ་དང་། སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག སོ་སོར་ལོ་བརྒྱད་རེའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག

ཡིན་ནའང་། བོད་རིགས་ཚོང་པ་དེ་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་ཁང་གང་དུ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་མིན་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་བཙོན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཡོད་མེད་དང་། འཇུ་བཟུང་དང་ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཟླ་ཚེས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

Continue Reading

to top