0123456འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་རེ་འདོན་བཞིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག རྒྱ་ཡིག་བཅས་ཡིག་རིགས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། འདི་ལོའི་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ལ་དམ་དྲག་དང་། བོད་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག བོད་ནང་གི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབས་བཅས་དོན་ཚན་ཁག་ལྔ་ཐོག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཁག་སྔར་ལྷག་རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད། འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར་གཞིར་བཟུང་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲངས་ ༢༠༨༡ ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༩༦༧ ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་གཅིག་པུར་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་མི་གྲངས་ ༦༨ ཡོད། དེ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནས་ད་ལྟའི་བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ ༡༡ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་གཅིག་པུར་མི་ ༧ བྱུང་འདུག  གཞན་ཡང་འདི་ལོར་བོད་ཡུལ་རྔ་པ་དང་ལི་ཐང་། དཀར་མཛེས་བཅས་ཀྱི་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་མི་སྒེར་རྐྱང་པ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དམིགས་བསལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་བཀག་སྡོམ་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ནང་དོན་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཁྲིམས་འདྲ་མིན་གཏན་འབེབས་བྱས་ཐོག  དོན་དངོས་ཐོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་དང་འགྲོ་བསྐྱོད། མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་བཅས་བརྒལ་བཤིག་གཏོང་ཐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཐད་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁོད་དྲ་ཐག་བརྒྱུད་ནས་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་ལྟ་ཀློག་བྱ་ཐུབ།

Continue Reading

to top