Tag: གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་།

ལོ་ ༢༡ རིང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་མཐར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཕྱིར་གློད་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ལྷ་ས་རུ་བསྐྱར་དུ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལོ་ཉེར་གཅིག་རིང་བཙོན་འཇུག་མྱངས་མཐར་གློད་གྲོལ་བཏང་རྗེས་ཀྱི་འདྲ་པར།
བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལོ་ཉེར་གཅིག་རིང་བཙོན་འཇུག་མྱངས་མཐར་གློད་གྲོལ་བཏང་རྗེས་ཀྱི་འདྲ་པར།

འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ བོད་ནང་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག ཁམས་སོག་རྫོང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལྷ་ས་ནས་བསྐྱར་དུ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་དོན་དང། གང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་མིན་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་ནང་མི་དང་ཡུལ་མིས་སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༥༥ ཡིན་པ་དང་། ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་མི་ ༢༡ བཙོན་འཇུག་བྱས་མཐར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་རྫོགས་ཏེ་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང་། ཉེ་ཆར་ལྷ་ས་རུ་བསྐྱར་དུ་འཇུ་བཟུང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

Continue Reading

རང་ལོ་ ༥༢ ལ་ཕེབས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༡༧ གྱི་བཙོན་དུས་རྫོགས་ཏེ་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་བཙོན་ཁང་ནང་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཉེས་རྡུང་མནར་གཅོད་ཕོག་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས།  ད་ཆ་ཁོང་གི་མིག་གིས་གསལ་པོ་མི་མཐོང་བ་དང་མཁལ་མར་ནད་གཞི་ལྗིད་པོ་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་སྙིང་ཁམས་མི་བདེ་བ། གོམ་པ་རྒྱག་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག

Continue Reading

to top